o meni

Istražujući oblikovanje predmeta praktične namjene, autor u centar svoje komunikacije stavlja knjige. Zadatak je ručno oblikovati i uvezati knjigu, recikliranjem stvarati nove papire, koristiti različite materijale i tako stvarati ručna, unikatna djela.

U sklopu projekta “Izradimo sami knjige svoje“, sudjeluje kao autor i voditelj brojnih dječjih radionica.


Izložbe:

1. Krletka među koricama, Gradska knjižnica Đurđevac siječanj 2010.
2. Male stvari, Dvor Barnagor Čepelovac, srpanj 2010.
3. Džepne uspomene, Belišće, studeni 2010.
4. Ručni uvez knjige u mjesecu hrvatske knjige, Mala galerija v 
   ganjku, Galerija Koprivnica, studeni 2011.
5. Naše male amajlije, Knjižnica Marije Jurić Zagorke, Zagreb, 
   listopad 2012. 
6. Otk(r)ivanje srca, Mnogocrtje, višeglasje, oblici i svjetlopisi, 
   Gradska knjižnica Đurđevac, listopad 2013. 
7. Galovićeva jesen 2013., Izložba unikatnih, rukotvorenih 
   knjiga, Muzej grada Koprivnice, listopad 2013. 


"Zoran se bavi  ručnim uvezivanjem knjiga, istraživanjem tekstura papira, skladanjem boja i oblika otisnutih na podlozi, recikliranjem papira, savladavanjem tipova uveza - od povijesnih do ovovremenih, modernih.

Njegovi nam radovi stižu u obliku neodoljivih notesa i knjižica, čime se vraća statusna vrijednost knjige kao artefakta, izrađene s ljubavlju i ukusom, bez tipizacije i serijskih koncepcija.


Lijepe knjižice, s uvezima u starim knjigoveškim tehnikama i formama, spašavaju jedan intimni svijet od ognja i od propasti, od moljaca i vlage, od
našega nehaja za negdašnje civilizacijske domete, koji su konzervirali misli najjačih ljudskih umova u prošlosti."                                      Božica Jelušić
Exploring design and shaping of everyday things, the author puts books in the focus of his communication. His task is to shape and to bind the book manually, to create new papers by recycling, to use different materials in order to create handmade, unique pieces of art.


Within the project “Creating the books of your own he contributes as an author as well as supervisor and mentor of numerous workshops for children.Exhibitions:

1. A Birdcage Between The Book Covers, City library Đurđevac, January 2010.

2. The Small Things, Manor Barnagor / Ars Atelier Barnagor,  Čepelovac, July 2010.

3. Pocket Memories, City library Belišće, November 2010.

4. Bookbinding in the Month of the Croatian Book, Small galery in a lobby, 
   Gallery of Koprivnica, November 2011.

5. Our Little Talismans, Marija Jurić Zagorka Library Zagreb, October 2012. 

"Zoran’s work includes hand bookbinding, exploring the textures of paper, composing colors and shapes printed on the base, recycling paper and mastering various types of bindings – from historical to contemporary ones.

His pieces of work come in shapes of irresistible memo-pads and booklets, which gives a book its status value as an artifact - created with love and taste, without standardization and serial concepts.

Beautiful booklets, bound in old binding techniques and forms, rescue one intimate world from blaze and ruination, from moths and moisture, from our negligence for former civilization ranges which preserved thoughts of the greatest minds in human history."                      


                                                                                                                                     Božica  Jelušić

autor fotografije: Boris Kovačev